Milionowe kwoty do zwrotu mają samorządy, które weszły we współpracę z Helperem

0
868
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Od Rzecznika Prasowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,Bożeny Ulewicz otrzymaliśmy komunikat prasowy w odpowiedzi na informacje przekazane mediom na konferencji prasowej zorganizowanej w czwartek (21.11) przez Piotra Grzymowicza Prezydenta Olsztyna.Treść komunikatu publikujemy w całości.

KOMUNIKAT

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki objął swój Urząd   9 grudnia 2015 r. Na początku 2016 roku wojewoda na podstawie informacji medialnych oraz  noty sygnalizacyjnej Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie  powziął informację o nieprawidłowościach w wykorzystywaniu dotacji przez Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego Helper. Notę UKS skierował w marcu 2015 roku do ówczesnego wojewody Mariana Podziewskiego, który nie podjął jednak w tej sprawie żadnych działań. Dopiero wojewoda Artur Chojecki polecił Wydziałowi Polityki Społecznej WM UW   uregulowanie funkcjonowania Środowiskowych Domów Samopomocy w województwie, w tym w szczególności w zakresie przekazywania i wydatkowania środków. Wojewoda wstrzymał przekazywanie pieniędzy Helperowi na tworzenie nowych ŚDS oraz remonty w już działających placówkach. Zapadła również decyzja o przygotowaniu kompleksowego planu kontroli i niezwłocznego ich przeprowadzenia z pierwszeństwem wobec innych kontroli. Należy zaznaczyć, że już od roku  2015  UKS prowadził postępowanie kontrolne wobec Stowarzyszenia Helper, a po podjęciu działań przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki kontrole te odbywały się równolegle.

 Kontrole koordynowane w 5 Środowiskowych Domach Samopomocy tj.: w Olsztynie przy ul. Jacka Kuronia,  Reszlu, Marcinkowie, Prejłowie i Jedwabnie, prowadzonych przez Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER w Olsztynie, rozpoczęły się 13 lutego 2017 r. i trwały do  31 maja 2017 r. Wstępne cząstkowe ustalenia wskazywały na liczne nieprawidłowości w realizacji przez ECWS HELPER zadania zleconego dot. prowadzenia środowiskowych domów samopomocy.  Podjęto decyzję o zorganizowaniu spotkania z przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego, zlecających realizację zadania Stowarzyszeniu HELPER. Odbyło się pięć takich spotkań.  Na spotkaniu 27 lutego 2017 r., w których Gminę Olsztyn reprezentował wiceprezydent Jarosław Słoma omówiono wstępne ustalenia dot. nieprawidłowości. W toku odbytych spotkań zwrócono również uwagę przedstawicielom JST, iż to do zadań gminy należy sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli wykonania zadania, gdyż to również gmina odpowiada za powierzone środki publiczne.   Dlatego też, w uzgodnieniu z prezydentem, wójtami, burmistrzami obecnymi na spotkaniach, dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli WM UW w piśmie z 3 marca 2017 r.,  skierowanym do ww. gmin, wskazała na konieczność wszczęcia przez nie odrębnych kontroli w zakresie realizacji zadania objętego umową pomiędzy poszczególnymi gminami a ECWS HELPER.

 W wyniku kontroli przeprowadzonych przez Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Finansów i Kontroli WM UW stwierdzono liczne nieprawidłowości, na podstawie których wojewoda warmińsko-mazurski wydał decyzje administracyjne w sprawie zwrotu przez gminy niewłaściwie wykorzystanych dotacji. Gmina  Olsztyn, jak również pozostałe gminy odwołały się od decyzji wojewody do Ministra Finansów, negując ustalenia kontroli w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

 Odnosząc się do oświadczenia prezydenta Piotra Grzymowicza wygłoszonego podczas konferencji prasowej 21 listopada br. , zwracamy uwagę, iż prezydent Olsztyna poczynając od lutego 2017 r. wielokrotnie był informowany przez wojewodę oraz organy ścigania o nieprawidłowościach związanych z wydatkowaniem środków przez ECWS Helper. Natomiast o uwierzytelnioną kopię noty UKS prezydent zwrócił się do WM UW pismem, które wpłynęło  30 sierpnia 2019 r. , na co otrzymał odpowiedź z 5 września 2019 roku, iż o powyższy dokument należy wystąpić do organu, który go wydał, tj. do UKS. Brak powyższej noty nie pomniejszał wiedzy Pana Prezydenta  w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości. Raz jeszcze trzeba mocno podkreślić, że pierwsze spotkanie  w tej kwestii i z udziałem Pana wiceprezydenta Jarosława Słomy, odbyło się z inicjatywy WM-UW  27 lutego 2017 roku.

Od momentu powzięcia wiedzy o nieprawidłowościach wojewoda sukcesywnie przekazuje dokumenty  i informacje związane ze sprawą organom ścigania.

Aktualnie Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie prowadzi następujące postępowania administracyjne dot. zwrotu dotacji przekazanej przez gminy dla ECWS „Helper” tj.:

 W związku z kontrolą przeprowadzoną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w 2017 r. ogółem kwota do zwrotu za lata 2015-2017: 1.687.899,72 zł, w tym:

 • Gmina Olsztyn – 769 900,05 zł – zwrócono 769 900,05 zł + odsetki 182 310,15 zł
 • Gmina Reszel – 437 518,54 zł – brak zwrotu, odroczenie zwrotu do końca bieżącego roku.
 • Gmina Jedwabno – 86 772,99 zł –zwrócono 86 772,99 zł + odsetki 14 729 zł
 • Gmina Purda – 219 802,80 zł (dot. ŚDS w Marcinkowie) – brak zwrotu
 • Gmina Purda – 173 905,34 zł (dot. ŚDS w  Prejłowie) –zwrócono 173 905,35 zł (do zwrotu pozostały odsetki – 32 234,47 zł)

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez UKS/ KAS ogółem kwota do zwrotu za lata 2010-2017 35.858.119,52 zł, w tym:

 • Gmina Olsztyn 1 410 000,00 zł (dot. utworzenia filii ŚDS „Dar Serca” przy ul. Kuronia 18), zwrócono 1 410 000 zł + odsetki 343 654 zł
 • Gmina Olsztyn – 8 570 124,15 zł (dot. utworzenia i działalności bieżącej ŚDS „Dar Serca”
  W projekcie decyzji określono kwotę 2.472.636,80 zł do zwrotu za 2011 r. (wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem część dotacji celowej w kwocie 2.412.350,07 zł, niewykorzystaną część dotacji w kwocie 60.286,73 zł). Dnia 4.10.2019 r. Gmina Olsztyn wniosła odwołanie od ww. decyzji. Akta sprawy wraz z odwołaniem zostały przesłane do Ministra Finansów.

W przedmiocie dotacji udzielonej w latach 2012-2013 w kwocie 6.030.124,15 zł – postępowanie w toku

 • Gmina Olsztyn 6 508 104,32 zł (dotacja udzielona na działalność bieżącą ŚDS „Dar Serca” – postępowanie w toku
 • Gmina Purda 4 861 124,52 zł (dot. ŚDS w Marcinkowie) – postępowanie w toku
 • Gmina Purda 7 153 183,24 zł (dot. ŚDS w Prejłowie) – postępowanie w toku
 • Gmina Reszel 2 827 840,00 zł – postępowanie w toku
 • Gmina Jedwabno 4 527 647,29 zł – postępowanie w toku

Bożena Ulewicz, doradca/rzecznik prasowy wojewody

BRAK KOMENTARZY