Limit 100 złotych. Nowela ustawy o finansach publicznych tematem posiedzenia rządu

0
2159

Projektem noweli ustawy o finansach publicznych, która umożliwi np. rezygnację z dochodzenia roszczeń przez instytucje samorządowe, jeśli kwota zadłużenia nie przekracza 100 zł, zajmie się rząd na piątkowym posiedzeniu.

Dzięki noweli łatwiej ma się też uzyskiwać umorzenie np. zobowiązań wobec budżetu.

Projekt reguluje zasady ulg w należnościach cywilnoprawnych udzielanych z urzędu i na wniosek dłużnika. Wyraźne też wskazuje, iż należności cywilnoprawne mogą być umarzane w całości albo w części.

Ujednolica również, jak wynika z uzasadnienia, przesłanki udzielenia preferencji w spłacie należności, gdy stanowią one albo “ważny interes dłużnika” albo “interes publiczny”.

Projekt wprowadza także możliwość niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego, gdy kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.

Ponadto, w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, projekt m.in. uzupełnia definicję środków publicznych stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym o przychody państwowych funduszy celowych.

Enumeratywnie wylicza także rodzaje ulg, które mogą zostać udzielone przez właściwy organ na wniosek zobowiązanego oraz określa kryteria udzielania określonych ulg.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

mp/Serwis Samorządowy PAP

BRAK KOMENTARZY