Jak wygląda procedura badania kierowców komunikacji miejskiej w Olsztynie?

0
47

W związku z materiałem wyemitowanym w dniu 30 czerwca 2020 roku w jednej z lokalnych rozgłośni radiowych, który poruszał kwestie profilaktyki w zakresie spożywania alkoholu i zażywania środków psychoaktywnych wśród prowadzących pojazdy olsztyńskiego transportu zbiorowego, Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie prezentuje poniżej oświadczenia operatów świadczących usługi w ramach umów zawartych z Gminą Olsztyn.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Olsztynie:

„MPK sp. z o.o. w Olsztynie stanowczo i jednoznacznie zaprzecza tezie o braku procedur dotyczących profilaktyki w zakresie alkoholu i środków psychoaktywnych.

MPK sp. z o.o. Olsztyn dba o komfort i bezpieczeństwo pasażerów. Wewnętrzne przepisy precyzyjnie definiują potencjalne zagrożenia związane z alkoholem i środkami psychoaktywnymi. Zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Pracy i instrukcjami dla nadzoru opracowanymi w tym zakresie na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz opinią UODO, każdy pracownik stawiający się w firmie musi być wypoczęty i nie może być po użyciu  alkoholu czy narkotyków. Przed podjęciem pracy przechodzi odprawę. Wówczas jego stan psychofizyczny oceniany jest przez bezpośredniego przełożonego. Dyspozytorzy MPK przeszli przeszkolenie w zakresie rozpoznawania objawów po spożyciu alkoholu i narkotyków. W przypadku podejrzenia, że motorniczy lub kierowca może być nietrzeźwy wówczas dyspozytor, za zgodą pracownika, przeprowadza badanie alkomatem, a jeśli zachodzi potrzeba wzywa uprawnione do kontroli służby (policja). Kontrole pracowników, w dowolnym momencie (na przykład po zgłoszeniu pasażera), na bieżąco przeprowadza Nadzór Ruchu MPK Olsztyn i Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu – organizatora transportu zbiorowego w Olsztynie. Motorniczowie i kierowcy odbywają regularnie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa przewozów.

Dbałość o bezpieczeństwo w przewozach komunikacji miejskiej jest priorytetem w działalności MPK Olsztyn dowodem czego jest o wielu lat brak zdarzeń związanych z alkoholem lub narkotykami.”

Konsorcjum: 1) Meteor Sp. z o.o. 2) Irex-3 Sp. z o.o.:

„Oświadczamy, że w Firmie Irex-3 codziennie, każdorazowo przed wyjazdem autobusów na linie kierowcy są poddawani kontroli trzeźwości alkomatem. Dodatkowo kierowcy są poddawani wzrokowej ocenie przez dyspozytora pod względem ewentualnego podejrzanego zachowania odbiegającego od normy (pobudzenie, rozszerzone źrenice).”

Ponadto ZDZiT w Olsztynie informuje, że w trakcie swoich bieżących kontroli prowadzonych od 2012 roku, ani razu nie stwierdzono niedyspozycji czy wręcz stosowania niedozwolonych środków przez kierowców i motorniczych. Nasi inspektorzy wchodzą średnio około 3 tys. razy w roku do pojazdów olsztyńskiego transportu zbiorowego kontrolując u kierowców i motorniczych zarówno posiadanie wymaganych dokumentów, obowiązek wywieszenia numeru służbowego, jak również ich wiedzę oraz ubiór.

BRAK KOMENTARZY