Inwestycje w szpitalu w Działdowie

0
290

Oddział Psychiatryczny rozbudowano o dodatkowe skrzydło, przebudowano pomieszczenia na parterze w istniejącym budynku oddziału (umożliwiło powiązanie z przestrzenią rozbudowaną. 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do specjalistycznych usług medycznych w obszarze zaburzeń psychicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie oraz na terenie jego oddziaływania.

Oddział Psychiatryczny rozbudowano o dodatkowe skrzydło, przebudowano pomieszczenia na parterze w istniejącym budynku oddziału (umożliwiło powiązanie z przestrzenią rozbudowaną oraz uzyskanie pomieszczenia sanitarno-higienicznego dla personelu) oraz zmieniono zagospodarowanie terenu przy nowym budynku.

Ważne jest również zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia poprzez zwiększenie dostępności do leczenia psychiatrycznego. Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Organizacja przestrzeni terapeutycznej poszerzona o zewnętrzną część terenu zielonego pozwoli na zorganizowanie zajęć ruchowych i zwiększy komfort pobytów długoterminowych w oddziale. Modernizacja całego oddziału polepszy warunki socjalno-bytowe pacjentów i personelu.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych. Jego całkowity koszt to ponad 1,55 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi ponad 1,31 mln zł. Pozostałe środki zostały przekazane przez powiat działdowski.

BRAK KOMENTARZY