Drogowcy ogłosili przetarg na projekt i budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego

0
1563

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie ogłosiła przetarg ograniczony na projekt i budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15. Do 2 listopada można składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Postępowanie w trybie przetargu ograniczonego oznacza, że w pierwszym etapie będą składane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zaproszonych zostanie maksymalnie 20 wykonawców, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa będzie spełniała warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający przyjął w postępowaniu trzy kryteria oceny ofert. Oprócz ceny, jednym z kryteriów jest termin wykonania. Wykonawca na etapie składania ofert będzie mógł zaproponować wykonanie zamówienia w terminie krótszym niż maksymalny wymagany okres 37 miesięcy, jednak nie krótszym niż 34 miesiące. Trzecim kryterium oceny ofert jest okres gwarancji. Termin składania wniosków to 2 listopada br., natomiast podpisanie umowy GDDKiA przewiduje  w grudniu 2016 r.

Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”.  Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji. Zakończenie robót budowlanych planowane w połowie 2020 r.

Obwodnica o dł. 18 km ominie Nowe Miasto Lubawskie od wschodu. Będzie drogą klasy GP o przekroju 2+1.

 

BRAK KOMENTARZY