Były prezes spółki Remedium skazany za wyłudzenie od klientów blisko 60 mln zł

0
250

Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał wyrok wobec Sylwestra S., byłego prezesa spółki Remedium oskarżonego o wyłudzenie blisko 60 mln zł. Uznał oskarżonego za winnego zarzucanych mu czynów i skazał go za to na karę łączną 13 lat pozbawienia wolności oraz karę 3 mln zł grzywny.
Prokuratura Okręgowa w Olsztynie oskarżyła Sylwestra S. o popełnienie 10 przestępstw. Pierwszy i zarazem najpoważniejszy zarzut dotyczył doprowadzenia w latach 2005 – 2013 ponad 800 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie przekraczającej 60 mln zł. Według ustaleń prokuratora Sylwester S., działając najpierw w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, a od 2007 roku jako prezes zarządu w spółce Remedium – Doradcy Finansowi sp. z o.o., miał wprowadzić te osoby w błąd, co do charakteru lokat pieniężnych, przeznaczenia ulokowanych środków pieniężnych i gwarancji ich zwrotu wraz z oprocentowaniem.

Długa lista zarzutów
Sylwester S. został oskarżony o dokonanie w latach 2012 – 2013 jeszcze dwóch innych oszustw. Jedno z nich miało być popełnione na szkodę inwestora, na kwotę około 4 mln zł, poprzez wprowadzenie go w błąd co do zamiaru i możliwości zrealizowania inwestycji polegających na budowie elektrowni wiatrowych i solarnych. Natomiast drugi czyn miał być związany z działaniem na szkodę przedsiębiorcy z Olsztyna, na kwotę blisko 54 tys. zł, poprzez wprowadzenie go w błąd co do zamiaru i możliwości zapłaty za kampanię reklamową na rzecz spółki Remedium.
Pozostałe zarzuty dotyczyły **działania na szkodę spółki Remedium w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wyrządzeniu tej spółce szkody majątkowej w kwocie ponad 26 mln zł, **prowadzenia działalności bankowej bez wymaganego zezwolenia, **niezgłaszania wniosków o upadłość spółki Remedium oraz spółek celowych, pomimo powstania warunków uzasadniających ich upadłość w postaci niewypłacalności, **prowadzenia ksiąg rachunkowych spółki Remedium wbrew przepisom ustawy o rachunkowości i podawania w tych księgach nierzetelnych danych oraz zawarcia nierzetelnych danych w sprawozdaniach finansowych spółki za lata 2009 – 2011, **niesporządzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki Remedium za 2011 rok oraz niezłożenia tych sprawozdań we właściwym rejestrze sądowym, a także **udaremnienia zaspokojenia swego wierzyciela Remedium poprzez usunięcie zagrożonych zajęciem składników majątku w postaci pieniędzy i dwóch nieruchomości.

Wysoka kara 
Proces Sylwestra S. rozpoczął się w dniu 24 kwietnia 2018 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, wyjaśniając m.in., że jego intencją nie było oszukiwanie swoich klientów, co do rzeczywistego charakteru oferowanych umów.
Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz obszerność materiału dowodowego (183 tomy akt i załączników) postępowanie sądowe toczyło się ponad 3 lata. W tym czasie Sąd wyznaczył 138 terminów rozprawy, podczas których zostało przesłuchanych około 800 świadków.
Wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 25 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał Sylwestra S. za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów i skazał go za to na karę łączną 13 lat pozbawienia wolności oraz karę 3 mln zł grzywny. Oskarżony został także zobowiązany do naprawienia w części szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz w sumie ponad 460 osób pokrzywdzonych łącznie blisko 37 mln zł. Sąd orzekł wobec oskarżonego także zakaz prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze finansowym, w tym związanej z gromadzeniem środków pieniężnych innych osób i zarządzaniem nimi na okres 10 lat. Środek ten zacznie obowiązywać po odbyciu kary pozbawienia wolności.
Funkcjonowanie spółki Remedium w uproszczeniu sprowadzał się do tego, że wpłaty nowych klientów, które zasilały Remedium, pozwalały wypłacać zyski starym klientom. W rezultacie stworzona przez oskarżonego piramida finansowa działała tak długo, jak długo przybywali nowi klienci. Przy czym oskarżony, gwarantując relatywnie wysoki poziom zwrotu inwestowanych środków, wprowadzał ich w błąd, m. in. nie informując o ryzyku inwestycji prowadzonych przez Remedium, na które przeznaczane były środki klientów. W ten sposób oskarżony w okresie od 2005 do 2013 roku zgromadził kwotę blisko 60 mln zł, z czego, jak wynika z ustaleń postępowania karnego, tylko część osób, które wpłaciły tam pieniądze, odzyskała je. – W ocenie Sądu, ta piramida finansowa mogłaby funkcjonować jeszcze dłużej, gdyby nie wybuch afery Amber Gold, działania Komisji Nadzoru Finansowego i organów ścigania oraz doniesienia medialne o nieprawidłowościach w działalności spółki Remedium. Te wszystkie wyżej wymienione okoliczności spowodowały, że do Remedium zaczęli zgłaszać się klienci w celu wypłacenia swoich pieniędzy. To wystarczyło, aby stabilność piramidy finansowej uległa zachwianiu – wyjaśnia Olgierd Dąbrowski – Żegalski, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie.
`

BRAK KOMENTARZY