Akcja “Zima” w W Elblągu

0
355

W związku z trwającą „Akcją Zima” oraz pytaniami mieszkańców dot. zimowego utrzymania dróg i chodników przypominamy, że w Elblągu zimowym utrzymaniem objętych jest ok 220 km jezdni dróg, łącznie z przystankami komunikacji zbiorowej oraz ok. 20% wszystkich chodników położonych w ciągach dróg publicznych. 

Odśnieżanie pozostałej części chodników zgodnie z zgodnie z art. 5 ust.4 w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020.1439 t.j. z dnia 2020.08.24), należy do obowiązków właścicieli i zarządców przyległych do drogi nieruchomości.

Drogi miejskie objęte zimowym utrzymaniem podzielono na III kolejności zimowego utrzymania kierując się znaczeniem komunikacyjnym danych ulic. Natomiast chodniki i przystanki komunikacji zbiorowej podzielono na II kolejności zimowego utrzymania. Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżenia jezdni zaliczonych do I kolejności w czasie do 3 godz. od momentu ustania opadów śniegu i 2 godzin od stwierdzenia wystąpienia zjawiska atmosferycznych powodujących śliskość tj. lodowica, gołoledź. Czas odśnieżania jezdni zaliczonych do II kolejności odśnieżania i likwidacji śliskości zimowej nie może przekraczać 6 godz. od ustania opadów śniegu lub wystąpienia zjawisk atmosferycznych powodujących śliskość. Jezdnie zaliczone do III kolejności odśnieżania odśnieżane są interwencyjnie w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Natomiast czas odśnieżania i likwidowania śliskości  na chodnikach i przystankach komunikacyjnych zaliczonych do I kolejności zimowego utrzymania nie może przekroczyć 3 godz. od chwili ustania opadów śniegu lub wystąpienia zjawisk atmosferycznych: gołoledzi, ślizgawicy, lodowicy, śliskości śniegowej i pośniegowej. Chodniki i przystanki zaliczone do II kolejności odśnieżania mają być odśnieżone w czasie 6 godzin od chwili ustania opadów śniegu.

W przypadku zgłoszeń mieszkańców dotyczących interwencji w sprawie odśnieżania wszelkie uwagi są na bieżąco weryfikowane i przekazywane do Wykonawcy zimowego utrzymania dróg tj. do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o., lub do zarządców  terenów bezpośrednio przyległych do drogi publicznej za pośrednictwem Straży Miejskiej.

BRAK KOMENTARZY