115 milionów zł na gospodarkę wodno-ściekową

0
492

Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniania wody, systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę.

– Inwestycje w infrastrukturę wodną i kanalizacyjną zawsze miały priorytetowe znaczenie dla samorządów lokalnych, a nabory wniosków na tego typu operacje cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem – przyznaje Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Do tej pory w województwie warmińsko-mazurskim w ramach PROW 2014-2020 odbyły się dwa nabory wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. W pierwszym naborze z 2016 roku dofinansowaniem objęto 25 inwestycji na kwotę blisko 35 mln zł. W ramach drugiego naboru z 2019 roku wsparcie otrzymało natomiast 67 operacji na kwotę 73 mln zł.

Obecny limit środków dla województwa warmińsko-mazurskiego to prawie 115 mln zł, a potrzeby zgłoszone w ramach ostatniego naboru wniosków przekroczyły 224 mln zł.

Pierwszych osiem umów to łączna kwota wynosząca ponad 22 mln zł. Dla pozostałych operacji przedłużył się proces oceny i uzupełniania wniosków – umowy podpisane będą w późniejszym terminie.

Przyznane dofinansowanie:
– gmina Budry: budowa i modernizacja infrastruktury wodnokanalizacyjnej (3, 24 mln zł),
– gmina Orzysz: budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ublik (2,14 mln zł),
– Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi: przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Babkach oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pogorzelach wraz ze zrzutem ścieków kolektorem tłocznym w Babkach oraz budowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Wielkich – Siedlisko (3,04 mln zł),
– gmina Grunwald: rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Stębarku – etap II oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Kiersztanowie (2,43 mln zł),
– gmina Janowiec Kościelny: modernizacja oczyszczalni ścieków w Kucach (2,6 mln zł),
– gmina Purda: poprawa gospodarki wodno-ściekowej – etap I: Trękusek, Nowa Kaletka, Nerwik (2,48 mln zł),
– gmina Mrągowo: przebudowa stacji uzdatniania wody w Gązwie, Grabowie, Gronowie i Użrankach oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bagienicach oraz Nowych Bagienicach (3,7 mln zł),
– gmina Ostróda: rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś Mała (2,63 mln zł).

Podczas spotkania zawarto również sześć umów (na kwotę 460 tys. zł) z programu LEADER w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020 z samorządami gminnymi z obszaru trzech różnych LGD. Wnioski były składane za pośrednictwem trzech LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie“, Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze“ oraz Lokalna Grupa Działania „Ziemia Lubawska“.

– Środki pochodzą z dodatkowego zwiększenia budżetów LGD na tzw. okres przejściowy, czyli wydłużenie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o dwa lata – tłumaczy Gustaw Marek Brzezin. – Główny strumień przyznanego gminom dofinansowania z Leadera zostanie skierowany na stworzenie niezbędnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. To lokalnie bardzo ważne i długo wyczekiwane inwestycje, które przyczynią się do podwyższenia atrakcyjności naszych miejscowości.

Przyznane dofinansowanie:
– zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w Okartowie (gmina Orzysz),
– budowa publicznego placu wraz z elementami małej architektury oraz wiaty rekreacyjnej w Lipowie (gmina Piecki),
– budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Mierzejewo (gmina Mrągowo),
– zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacji i turystyki poprzez utworzenie boiska do badmintona w Rynku (gmina Grodziczno),
– budowa trzech nowoczesnych placów zabaw w Rybnie, Koszelewach i Hartowcu (gmina Rybno).

Dotychczasowe wsparcie na Leadera w województwie warmińsko-mazurskim to 1034 umów na kwotę ponad 116 mln zł.

BRAK KOMENTARZY