Dofinansowanie na prace konserwatorskie

0
973

Od 15 stycznia do 16 lutego można składać wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków Olsztyna.

W gminnej ewidencji zabytków Olsztyna (GEZ) znajdują się 432 obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz 1210 obiektów nie wpisanych do rejestru zabytków. Co roku, na prace konserwatorskie przy zabytkach przeznaczana jest część budżetu, a wysokość kwoty uchwala Rada Miasta Olsztyna. W 2018 roku na ten cel zabezpieczono ponad 500 tys. zł.

O dotację może ubiegać się zarówno osoba fizyczna jak i prawna, warunkiem jest posiadanie tytuł prawnego do zabytku, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dotacja jest przyznawana w ramach pomocy de minimis i może być udzielona w wysokości do 100 proc. kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Może być przyznana m.in. na: przygotowanie projektu budowlanego, odnowienie lub uzupełnienie tynków, wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu, odnowienie lub całkowite odtworzenie okien.

Chcąc uzyskać dofinansowanie należy wypełnić wniosek i złożyć go w Urzędzie Miasta w terminie od 15 stycznia do 16 lutego. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Rada Miasta Olsztyna.

Więcej informacji tutaj.

BRAK KOMENTARZY